华中农业大学农业微生物资源发掘与利用全国重点实验室欢迎您!

| ENGLISH

当前所在位置: 网站首页  >  科学成果  >  正文
科学成果
2017年发表SCI论文
发布人:发布时间:2020-03-15

1. Yangrong Cao, Morgan K. Halane, Walter Gassmann, Gary Stacey, The Role of Plant Innate Immunity in the Legume-Rhizobium Symbiosis, Annu Rev Plant Biol, 2017,68:535-561.

2. Jia Hengxia, Dong Kaili, Zhou Lingling, Wang Guoping, Hong Ni, Jiang Daohong, Xu Wenxing*, A dsRNA virus with filamentous viral particles, Nat Commun, 2017,8:168.

3. Zhang WT, Zheng WJ, Toh Y, Betancourt-Solis MA, Tu JG, Fan YL, Vakharia VN, Liu J, McNew JA, Jin ML*, Tao YJ*, Crystal structure of an orthomyxovirus matrix protein reveals mechanisms for self-polymerization and membrane association, P Natl Acad Sci USA, 2017,114(32):8550-8555.

4. Zhao Cheng, Höppner A, Xu QianZhao, Gärtner W, Scheer H, Zhou Ming, Zhao KaiHong*, Structures and enzymatic mechanisms of phycobiliprotein lyases CpcE/F and PecE/F, P Natl Acad Sci USA, 2017,114(50):13170-13175.

5. Bandara S, Ren Zhong, Lu Lu, Zeng Xiaoli, Shin H, Zhao KaiHong*, Yang Xiaojing*, Photoactivation mechanism of a carotenoid-based photoreceptor, P Natl Acad Sci USA, 2017,114(24):6286-6291.

6. Wittkopp TM, Schmollinger S, Saroussi S, Hu W, Zhang W, Fan Q, Gallaher SD, Leonard MT, Soubeyrand E, Basset GJ, Merchant SS, Grossman AR, Duanmu D*, Lagarias JC*, Bilin-dependent photoacclimation in Chlamydomonas reinhardtii, Plant Cell, 2017,29(11):2711-2726.

7. Han Wenyuan#, Li Yingjun#, Deng Ling, Feng Mingxia, Peng Wenfang, Hallstrom S, Zhang Jing, Peng Nan, Liang YunXiang, White MF, She Qunxin*, A type III-B CRISPR-Cas effector complex mediating massive target DNA destruction, Nucleic Acids Res, 2017,45(4):1983-1993.

8. Li Yingjun#, Zhang Yan, Lin Jinzhong, Pan Saifu, Han Wenyuan, Peng Nan, Liang YunXiang, She Qunxin*, Cmr1 enables efficient RNA and DNA interference of a III-B CRISPR–Cas system by binding to target RNA and crRNA, Nucleic Acids Res, 2017,45(19):11305-11314.

9. Liu Tao, Liu Zhenzhen, Ye Qing, Pan Saifu, Wang Xiaodi, Li Yingjun, Peng Wenfang, Liang Yunxiang, She Qunxin, Peng Nan*, Coupling transcriptional activation of CRISPR-Cas system and DNA repair genes by Csa3a in Sulfolobus islandicus, Nucleic Acids Res, 2017,45(15):8978-8992.

10. Cai ZM#, Wang YN#, Zhu L, Tian YP, Chen L, Sun ZX, Ullah I, Li X*, GmTIR1/GmAFB3-based auxin perception regulated by miR393 modulates soybean nodulation, New Phytol, 2017,215(2):672-686.

11. Fei RuiHua, Tan Chen, Huang Yue, Chen HuanChun, Guo AiZhen, Wang HaiLin, Hu YongGang*, Self-Assembled Ti4+@Biospore Microspheres for Sensitive DNA Analysis, ACS Appl Mater Inter, 2017,9(40):34696-34705.

12. Yuan Zhaodong, Zhang Zhongming, Wang Xiuping, Li Li, Cai Kai, Han Heyou*, Novel impacts of functionalized multi-walled carbon nanotubes in plants: promotion of nodulation and nitrogenase activity in the rhizobium-legume system, Nanoscale, 2017,9:9921-9937.

13. Wu Songsong, Cheng Jiasen, Fu Yanping, Chen Tao, Jiang Daohong, Ghabrial Said A, Xie Jiatao*, Virus-mediated suppression of host non-self recognition facilitates horizontal transmission of heterologous viruses, Plos Pathog, 2017,13(3):e1006234.

14. Zheng Jinshui, Gao Qiuling, Liu Linlin, Liu Hualin, Wang Yueying, Peng Donghai, Ruan Lifang, Ben Raymond, Sun Ming, Comparative Genomics of Bacillus thuringiensis Reveals a Path to Specialized Exploitation of Multiple Invertebrate Hosts, Mbio, 2017,8(4):e00822-17.

15. Chen Chunhong#, Wang Zhijuan#, Ren Ziyin Zhi Liya, Yao Bin, Su Chao, Liu Liu, Li Xia*, SCFAtPP2-B11 modulates ABA signaling by facilitating SnRK2.3 degradation in Arabidopsis thaliana, Plos Genet, 2017,13(8):e1006947.

16. Wu Long, Xiao Xiaoyan, Chen Kun, Yin Wenmin, Li Qin, Wang Pan, Lu Zhicheng, Ma Jing, Han Heyou*, Ultrasensitive SERS detection of Bacillus thuringiensis special gene based on Au@Ag NRs and magnetic beads, Biosens Bioelectro, 2017,92:321-327.

17. Li Qin#, Lv Zhicheng#, Tan Xuecai, Xiao Xiaoyan, Wang Pan, Wu Long, Shao Kang, Yin Wenmin, Han Heyou*, Ultrasensitive detection of aflatoxin B1 by SERS aptasensor based on exonuclease-assisted recycling amplification, Biosens Bioelectro, 2017,97:59-64.

18. Wang Hui, Kashif ur Rehman, Liu Xiu, Yang Qinqin, Zheng Longyu*, Li Wu, Cai Minmin, Li Qing, Zhang Jibin, Yu Ziniu, Insect biorefinery: a green approach for conversion of crop residues into biodiesel and protein, Biotechnol Biofuels, 2017,10:304.

19. Duanmu D*, Rockwell NC, Lagarias JC*, Algal Photomorphogenesis and Light Sensing in Aquatic Environments, Plant Cell Environ, 2017,40(11):2558-2570.

20. Rehman K ur, Rehman A, Cai MM, Zheng LY, Xiao XP, Somroo AA, Wang H, Li W, Yu ZN, Zhang JB*, Conversion of mixtures of dairy manure and soybean curd residue by black soldier fly larvae (Hermetia illucens L.), J Clean Prod, 2017,154:366-373.

21. Sun Long#, Du Ting#, Hu Chao, Chen Juanni, Lu Jian, Lu Zhicheng, Han Heyou*, Antibacterial Activity of Graphene Oxide/g-C3N4 Composite through Photocatalytic Disinfection under Visible Light, ACS Sustain Chem Eng, 2017,5(10):8693-8701.

22. Wu Long#, Ding Fan#, Yin Wenmin, Ma Jing, Wang Biru, Nie Axiu, Han Heyou*, From Electrochemistry to Electroluminescence: Development and Application in Ratiometric Aptasensor for Aflatoxin B1, Anal Chem, 2017,89:7578-7585.

23. Tokmina-Lukaszewska M, Shi Z, Tripet B, McDermott TR, Copié V, Bothner B, Wang G, Metabolic response of Agrobacterium tumefaciens 5A to arsenite, Environ Microbiol, 2017,19(2):710-721.

24. Shang Jun, Sun Huiyong, Liu Hui, Chen Fu, Tian Sheng, Pan Peichen, Li Dan, Kong Dexin*, Hou Tingjun*, Comparative analyses of structural features and scaffold diversity for purchasable compound libraries, J Cheminformatics, 2017,9:25.

25. Awais M, Wang Ke, Lin Xianwu, Qian Wenjie, Zhang Nan, Wang Chong, Wang Kunlun, Zhao Ling, Fu ZhenFang, Cui Min*, TLR7 deficiency leads to TLR8 compensative regulation of immune response against JEV in mice, Front Immuno, 2017,8:160.

26. Li Yunchuan#, Zhang Hao#, Zhu Bibo, Ashraf U, Chen Zheng, Xu Qiuping, Zhou Dengyuan, Zheng Bohan, Song Yunfeng, Chen Huanchun, Ye Jing*, Cao Shengbo*, Microarray Analysis Identifies the Potential Role of Long Non-Coding RNA in Regulating Neuroinflammation during Japanese Encephalitis Virus Infection, Front Immuno, 2017,8:1237.

27. Zhou Yanrong#, Wu Wei#, Xie Lilan, Wang Dang, Ke Qiyun, Hou Zhenzhen, Wu Xiaoli, Fang Ying, Chen Huanchun, Xiao Shaobo, Fang Liurong*, Cellular RNA Helicase DDX1 Is Involved in Transmissible Gastroenteritis Virus nsp14-Induced Interferon-Beta Production, Front Immuno, 2017,8:940.

28. Jing Huiyuan#, Zhou Yanrong#, Fang Liurong, Ding Zhen, Wang Dang, Ke Wenting, Chen Huanchun, Xiao Shaobo, DExD/H-Box Helicase 36 Signaling via Myeloid Differentiation Primary Response Gene 88 Contributes to NF-kappaB Activation to Type 2 Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Infection, Front Immuno, 2017,8:1365.

29. Qian Wei, Wei Xiaoqin, Guo Kelei, Li Yongtao, Lin Xian, Zou Zhong, Zhou Hongbo, Jin Meilin*, The c-Terminal effector Domain of non-structural Protein 1 of influenza a Virus Blocks IFN-beta Production by Targeting TnF receptor-associated Factor 3, Front Immuno, 2017,8:779.

30. Liu Xiaokun#, Yang Cha#, Hu Yong#, Lei Erming, Lin Xian, Zhao Lianzhong, Zou Zhong, Zhang Anding, Zhou Hongbo, Chen Huanchun, Qian Ping*, Jin Meilin*, HIST1H1C Regulates Interferon-beta and Inhibits Influenza Virus Replication by Interacting with IRF3, Front Immuno, 2017,8:350.

31. Yi Chenyang, Zhao Zongzheng, Wang Shengyu, Sun Xin, Zhang Dan, Sun Xiaomei, Zhang Anding, Jin Meilin*, Influenza A Virus PA Antagonizes Interferon-beta by Interacting with Interferon Regulatory Factor 3, Front Immuno, 2017,8:1051.

32. Zhang Qiang#, Huang Jingjing#, Yu Junping, Xu Zhongmin, Liu Liang, Song Yajing, Sun Xiaomei, Zhang Anding*, Jin Meilin*, HP1330 Contributes to Streptococcus suis Virulence by Inducing Toll-Like Receptor 2- and ERK1/2-Dependent Pro-inflammatory Responses and Influencing In Vivo S. suis Loads, Front Immuno, 2017,8:869.

33. Fu Lei, Han Li, Xie Caiyun, Li Wenke, Lin Lan, Pan Shan, Zhou You, Li Zhi, Jin Meilin, Zhang Anding*, Identification of Extracellular Actin As a Ligand for Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells-1 Signaling, Front Immuno, 2017,8:917.

34. Liang M, Habib Z, Sakamoto K, Chen X*, Cao G*, Mycobacteria and Autophagy: Many Questions and Few Answers, Curr Issues Mol Biol, 2017,21:63-72.

35. Liu Tao, Pan Saifu, Li Yingjun, Peng Nan*, She Qunxin , Type III CRISPR/Cas System: Introduction and its Application for Genetic Manipulations, Curr Issues Mol Biol, 2017,26:1-13.

36. Liu Feng#, Li Jinquan#, Yan Kang, Li Huan, Sun Chengfeng, Zhang Shuo, Yuan Fangyan, Wang Xiangru, Tan Chen, Chen Huanchun, Bei Weicheng*, Binding of Fibronectin to SsPepO Facilitates the Development of Streptococcus suis Meningitis, J Infect Dis, 2017,10.1093 /infdis/jix523.

37. Ouyang Kai, Yu XiaoYing, Zhu Yunlin, Gao Chunhui, Huang Qiaoyun, Cai Peng*, Effects of humic acid on the interactions between zinc oxide nanoparticles and bacterial biofilms, Environ Pollut, 2017,231:1104-1111.

38. Di Lin, S Drew Story, Sharon L Walker, Huang Qiaoyun, Liang Wei, Cai Peng*, Role of pH and ionic strength in the aggregation of TiO2 nanoparticles in the presence of extracellular polymeric substances from Bacillus subtilis, Environ Pollut, 2017,228:35-42.

39. Xu Xingjian, Xia Lu, Chen Wenli*, Huang Qiaoyun*, Detoxification of hexavalent chromate by growing Paecilomyces lilacinus XLA, Environ Pollut, 2017,225:47-54.

40. Du Huihui, Qu ChenChen, Liu Jing, Chen Wenli*, Cai Peng, Shi Zhihua, Yu XiaoYing, Huang Qiaoyun*, Molecular investigation on the binding of Cd(II) by the binary mixtures of montmorillonite with two bacterial species , Environ Pollut, 2017,229:871-878.

41. Ding WL, Miao D, Hou YN, Jiang SP, Zhao BQ, Zhou M, Scheer H, Zhao KH*, Small monomeric and highly stable near-infrared fluorescent markers derived from the thermophilic phycobiliprotein, ApcF2, BBA-Mol Cell Res, 2017,1864(10):1877-1886.

42. Ding Zhen, Fang Liurong*, Yuan Shuangling, Zhao Ling, Wang Xunlei, Long Siwen, Wang Mohan, Wang Dang, Foda Mohamed Frahat, Xiao Shaobo, The nucleocapsid proteins of mouse hepatitis virus and severe acute respiratory syndrome coronavirus share the same IFN-beta antagonizing mechanism: attenuation of PACT-mediated RIG-I/ MDA5 activation, Oncotarget, 2017,8(30):49655-49670.

43. Zhang R, Liu C, Cao Y, Jamal M, Chen X, Zheng J, Li L, You J, Zhu Q, Liu S, Dai J, Cui M, Fu ZF*, Cao G*, Rabies viruses leader RNA interacts with host Hsc70 and inhibits virus replication, Oncotarget, 2017,8(27):43822-43837.

44. Wang Z, Liang Q, Zhang Y, Yang J, Li M, Wang K, Cui M, Chen H, Fu ZF, Zhao L*, Zhou M*, An optimized HMGB1 expressed by recombinant rabies virus enhances immunogenicity through activation of dendritic cells in mice, Oncotarget, 2017,8(48):83539-83554.

45. Shahin Farzana, Raza Sohail, Yang Kui, Hu Changmin, Chen Yinyu, Chen Huanchun, Guo Aizhen*, Bovine herpesvirus 1 tegument protein UL21 plays critical roles in viral secondary envelopment and cell-to-cell spreading, Oncotarget, 2017,8(55):94462-94480.

46. Zheng Yazhou, Beatriz Navarro, Wang Guoping, Wang Yanxiang, Yang Zuokun, Xu Wenxing, Zhu Chenxi, Wang Liping, Francesco Di Serio*, Hong Ni*, Actinidia chlorotic ringspot-associated virus: a novel emaravirus infecting kiwifruit plants, Mol Plant Pathol, 2017,18(4):569-581.

47. Wang C, Zhang N, Qi L, Yuan J, Wang K, Wang K, Ma S, Wang H, Lou W, Hu P, Awais M, Cao S, Fu ZF, Cui M*, Myeloid-Derived Suppressor Cells Inhibit T Follicular Helper Cell Immune Response in Japanese Encephalitis Virus Infection, J Immunol, 2017,199(9):3094-3105.

48. Wang L, Zhu M, Zhang Q, Zhang X, Yang P, Liu Z, Deng Y, Zhu Y, Huang X, Han L, Li S, He J*, Diisonitrile natural product SF2768 functions as a chalkophore that mediates copper acquisition in Streptomyces thioluteus , ACS Chem Biol, 2017,12:3067-2075.

49. Han Shun, Luo Xuesong, Liao Hao, Nie Hailing, Chen Wenli*, Huang Qiaoyun*, Nitrospira are more sensitive than Nitrobacter to land management in acid, fertilized soils of a rapeseed-rice rotation field trial, Sci Total Environ, 2017,599:135-144.

50. Qu Chengcheng, Ma Mingkai, Chen Wenli*, Cai Peng, Huang Qiaoyun*, Surface complexation modeling of Cu(II) sorption to montmorillonite-bacteria composite, Sci Total Environ, 2017,607:1408-1418.

51. Zhang Chunyan, Sun Wen, Tan Meifang, Dong Mengmeng, Liu Wanquan, Gao Ting, Li Lu, Xu Zhuofei, Zhou Rui*, The Eukaryote-Like Serine/Threonine Kinase STK Regulates the Growth and Metabolism of Zoonotic Streptococcus suis, Front Cell Infect Mi, 2017,7:66.

52. Li Pei, Wang Rui, Dong Wenqi, Hu Linlin, Zong Bingbing, Zhang Yanyan, Wang Xiangru, Guo Aizhen, Zhang Anding, Xiang Yaozu, Chen Huanchun, Tan Chen*, Comparative Proteomics Analysis of Human Macrophages Infected with Virulent Mycobacterium bovis, Front Cell Infect Mi, 2017,7:65.

53. Rasheed MA#, Qi Jingjing#, Zhu Xifang, He Chenfei, Menghwar H, Khan FA, Gang Zhao, Zubair M, Hu Changmin, Chen Yingyu, Chen Huanchun, Guo Aizhen*, Comparative Genomics of Mycoplasma bovis Strains Reveals That Decreased Virulence with Increasing Passages Might Correlate with Potential Virulence-Related Factors, Front Cell Infect Mi, 2017,7:177.

54. Zhou Yanrong, Fang Liurong, Wang Dang, Cai Kaimei, Chen Huanchun, Xiao Shaobo*, Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Infection Induces Stress Granule Formation Depending on Protein Kinase R-like Endoplasmic Reticulum Kinase (PERK) in MARC-145 Cells, Front Cell Infect Mi, 2017,7:111.

55. Wang Shengyu, Sun Xin, Yi Chenyang, Zhang Dan, Lin Xian, Sun Xiaomei, Chen Huanchun, Jin Meilin*, AGO2 Negatively Regulates Type I Interferon Signaling Pathway by Competition Binding IRF3 with CBP/p300, Front Cell Infect Mi, 2017,7:195.

56. Zheng Chengkun, Ren Sujing, Xu Jiali, Zhao Xigong, Shi Guolin, Wu Jianping, Li Jinquan, Chen Huanchun, Bei Weicheng*, Contribution of NADH oxidase to oxidative stress tolerance and virulence of Streptococcus suis serotype 2, Virulence, 2017,8(1):53-65.

57. Shao Kang#, Zhang Chenjun#, Ye Shiyi, Cai Kai, Wu Long, Wang Biru, Zou Chenchen, Lv Zhicheng, Han Heyou*, Near-infrared electrochemiluminesence biosensor for high sensitive detection of porcine reproductive and respiratory syndrome virus based on cyclodextrin-grafted porous Au/PtAu nanotube, Sensor Actuat B-Chem, 2017,240:586-594.

58. Fei Ruihua, Zhang Tongtong, Huang Yue, Hu Yonggang*, Highly selective enrichment of phosphorylated proteins by using Spore@Fe3+ microspheres, Anal Chim Acta, 2017,986:161-170.

59. Wang Zhiyong, Wang Jieping, Liu Jin, Chen Hong, Li Mingshun, Li Lin*, Mechanistic insights into manganese oxidation of a soil-borne Mn(II)-oxidizing Escherichia coli strain by global proteomic and genetic analyses, Sci Rep, 2017,7:1352.

60. Wang Q, Han Y, Shi K, Fan X, Wang L, Li M, Wang G, An Oxidoreductase AioE is Responsible for Bacterial Arsenite Oxidation and Resistance, Sci Rep, 2017,7:41536.

61. Li J, Yang B, Shi M, Yuan K, Guo W, Li M, Wang G, Abiotic and biotic factors responsible for antimonite oxidation in Agrobacterium tumefaciens GW4, Sci Rep, 2017,7:43225.

62. Shi K, Fan X, Qiao Z, Han Y, McDermott TR, Wang Q, Wang G, Arsenite oxidation regulator AioR regulates bacterial chemotaxis towards arsenite in Agrobacterium tumefaciens GW4, Sci Rep, 2017,7:43252.

63. Li Yongtao#, Ming Fan#, Huang Huimin#, Guo Kelei, Chen Huanchun, Jin Meilin, Zhou Hongbo*, Proteome Response of Chicken Embryo Fibroblast Cells to Recombinant H5N1 Avian Influenza Viruses with Different Neuraminidase Stalk Lengths, Sci Rep, 2017,7:40698.

64. Su Chao#, Zhao Hongtao#, Zhao Yankun#, Ji Hongtao, Wang Youning, Zhi Liya, Li Xia* , RUG3 and ATM synergistically regulate the alternative splicing of mitochondrial nad2 and the DNA damage response in Arabidopsis thaliana, Sci Rep, 2017,7:43897.

65. Lei Weiqiang, James B. Lok, Yuan Wang, Zhang Yuezhou, Janoathan D. Stoltzfus, Robin B. Gasser, He Siyuan, Zhou Huan, Zhou Rui, Zhao Junlong, Hu Min*, Structural and developmental expression of Ss-riok-2, an RIO protein kinase encoding gene of Strongyloides stercoralis, Sci Rep, 2017,7:8693.

66. Zou Zhong, Huang Kun, Wei Yanmin, Chen Huanchun, Liu Ziduo, Jin Meilin*, Construction of a highly efficient CRISPR/Cas9-mediated duck enteritis virus-based vaccine against H5N1 avian influenza virus and duck Tembusu virus infection, Sci Rep, 2017,7:1478.

67. He Yan#, Cai Li#, Zhou Lingling, Yang Zuokun, Hong Ni, Wang Guoping, Li Shifang*, Xu Wenxing*, Deep sequencing reveals the first fabavirus infecting peach, Sci Rep, 2017,7:11329.

68. Chen Wanli, Yang Jingyan, Nie Qiyu, Huang Dian, Yu Chen, Zheng Longyu, Cai Linda, Thomashow, David M. Weller, Yu Ziniu, Zhang Jibin*, Volatile organic compounds from Paenibacillus polymyxa KM2501-1 control Meloidogyne incognita by multiple strategies, Sci Rep, 2017,7:16213.

69. Zhao Gang, Zhang Hui, Chen Xi, Zhu Xifang, Guo Yusi, He Chenfei, Farhan Anwar Khan, Chen Yingyu, Hu Changmin, Chen Huanchun, Guo Aizhen*, Mycoplasma bovis NADH oxidase functions as both a NADH oxidizing and O2 reducing enzyme and an adhesin, Sci Rep, 2017,7(1):44.

70. Kashif ur Rehman, Cai Minmin, Xiao Xiaopeng, Zheng Longyu, Wang Hui, Abdul Aziz Soomro,Zhou Yusha, Li Wu, Yu Ziniu, Zhang Jibin*, Cellulose decomposition and larval biomass production from the co-digestion of dairy manure and chicken manure by mini-livestock (Hermetia illucens L.), J Environ Manage, 2017,196:458-465.

71. Wang Youning, Yuan Jinhong, Yang Wei, Zhu Lin, Su Chao, Wang Xiaodi, Wu Haiyan, Sun Zhengxi, Li Xia*, Genome Wide Identification and Expression Profiling of Ethylene Receptor Genes during Soybean Nodulation, Front Plant Sci, 2017,8:859.

72. Cheng Chunhong#, Wang Zhijuan#, Yuan Bingjian, Li Xia*, RBM25 Mediates Abiotic Responses in Plants, Front Plant Sci, 2017,8:292.

73. Zhi Yao, Taylor MC, Campbell PM, Warden AC, Shrestha P, El Tahchy A, Rolland V, Vanhercke T, Petrie JR, White RG, Chen Wenli*, Singh SP, Liu Qing*, Comparative Lipidomics and Proteomics of Lipid Droplets in the Mesocarp and Seed Tissues of Chinese Tallow (Triadica sebifera), Front Plant Sci, 2017,8:1339.

74. Xia Ningbo, Yang Jichao, Ye shu, Zhang Lihong, Zhou Yanqin, Zhao Junlong, Sibley L. David, Shen Bang, Functional analysis of Toxoplasma lactate dehydrogenases suggests critical roles of lactate fermentation for parasite growth in vivo, Cell Microbiol, 2017:e12794.

75. Reem M. Hussain*, Mohammed Ali, Feng Xing, Li Xia*, The essence of NAC gene family to the cultivation of drought-resistant soybean (Glycine max L. Merr.) cultivars, BMC Plant Biol, 2017,17:55.

76. Zulfiqar Ali Sahito#, Wang Lixiang#, Sun Zhengxi, Yan Qiqi, Zhang Xingke, Jiang Qiong, Ihteram Ullah,Tong Yiping*, Li Xia*, The miR172c-NNC1 module modulates root plastic development in response to salt in soybean, BMC Plant Biol, 2017,17:229.

77. Zhao Ying, Bi Kai, Gao Zhixiao, Chen Tao, Liu Huiquan, Xie Jiatao, Cheng Jiasen, Fu Yanping, Jiang Daohong*, Transcriptome analysis of Arabidopsis thaliana in response to Plasmodiophora brassicae during early infection, Front Microbiol, 2017,8:673.

78. Lyu Ang, Liu Hao, Che Hongjie, Yang Long, Zhang Jing, Wu Mingde, Chen Weidong, Li Guoqing*, Reveromycins A and B from Streptomyces sp 3-10: Antifungal Activity against Plant Pathogenic Fungi In vitro and in a Strawberry Food Model System, Front Microbiol, 2017,8:550.

79. Xie Fuli, Zhao Wenlong, Wang Xiao, Zhang Jing, Hao Baohai, Zou Zhengzheng, Ma BinGuang, Li Youguo*, A Genome-Wide Prediction and Identification of Intergenic Small RNAs by Comparative Analysis in Mesorhizobium huakuii 7653R, Front Microbiol, 2017,8:1730.

80. Li Xinfeng#, Mei Han#, Chen Fang, Tang Qing, Yu Zhaoqing, Cao Xiaojian, Binda Tembeng Andongma, Chou ShanHo, He Jin*, Transcriptome Landscape of Mycobacterium smegmatis, Front Microbiol, 2017,8:2505.

81. Ali MK, Li Xinfeng, Tang Qing, Liu Xiaoyu, Chen Fang, Xiao Jinfeng, Ali M, Chou ShanHo, He Jin*, Regulation of inducible potassium transporter KdpFABC by KdpD/KdpE two-component system in Mycobacterium smegmatis, Front Microbiol, 2017,8:570.

82. Wang Chunqun, Li Fangfang, Zhang Zongze, Yang Xin, Awais A. Ahmad, Li Xiangrui, Du Aifang, Hu Min*, Recent Research Progress in China on Haemonchus contortus, Front Microbiol, 2017,8:1590.

83. Pan Ming, Lyu Congcong, Zhao Junlong, Shen Bang*, Sixty Years (1957-2017) of Research on Toxoplasmosis in China-An Overview, Front Microbiol, 2017,8:1825.

84. Yang Jichao, Zhang Lihong, Diao Huiyan, Xia Ningbo, Zhou Yanqin, Zhao Junlong, Shen Bang, ANK1 and DnaK-TPR, Two Tetratricopeptide Repeat-Containing Proteins Primarily Expressed in Toxoplasma Bradyzoites, Do Not Contribute to Bradyzoite Differentiation, Front Microbiol, 2017,8:2210.

85. He Lan, Liu Qin, Yao Baoan, Zhou Yanqin, Hu Min, Fang Rui, Zhao Junlong, A Historical Overview of Research on Babesia orientalis, a Protozoan Parasite Infecting Water Buffalo, Front Microbiol, 2017,8:1323.

86. He Lan, Miao Xiaoyan, Hu Jinfang, Huang Yuan, He Pei, He Junwei, Yu Long, Malobi Ngabu, Shi Ligang, Zhao Junlong, First Molecular Detection of Babesia gibsoni in Dogs from Wuhan, China, Front Microbiol, 2017,8:1577.

87. Chen Tao, Duan Liujian, Zhou Bo, Yu Huaixiang, Zhu Hui, Cao Yangrong, Zhang Zhongming*, Interplay of Pathogen-Induced Defense Responses and Symbiotic Establishment in Medicago truncatula, Front Microbiol, 2017,8:973.

88. Xiong XK, Wang R, Deng DC, Chen YY, Liu H, Wang TQ, Wang JR, Zhu XJ, Zhu XF, Zhu YQ, Lu XY, Chen HC, Zheng HJ, Guo AZ*, Comparative Genomics of a Bovine Mycobacterium tuberculosis Isolate and Other Strains Reveals Its Potential Mechanism of Bovine Adaptation, Front Microbiol, 2017,8:2500.

89. Pan Ming, Zhou Yanqin, Wang Yifan, Li Longjiao, Song Yongle, Hou Lun, Zhao Junlong*, Screening and Identification of the Host Proteins Interacting with Toxoplasma gondii Rhoptry Protein ROP16, Front Microbiol, 2017,8:2408.

90. Du Cuiying#, Cao Shiyun#, Shi Xiangyu, Nie Xiangtao, Zheng Jinshui, Deng Yun, Ruan Lifang, Peng Donghai, Sun Ming*, Genetic and Biochemical Characterization of a Gene Operon for trans-Aconitic Acid, a Novel Nematicide from Bacillus thuringiensis, J Biol Chem, 2017,292(8):3517-3530.

91. Peng G, Yang Y, Pasquarella JR, Xu L, Qian Z*, Holmes KV*, Li F, Structural and Molecular Evidence Suggesting Coronavirus-driven Evolution of Mouse Receptor, J Biol Chem, 2017,292(6):2174-2181.

92. Geng C, Liu Y, Li M, Tang Z, Muhammad S, Zheng J, Wan D, Peng D, Ruan L, Sun M*, Dissimilar Crystal Proteins Cry5Ca1 and Cry5Da1 Synergistically Act against Meloidogyne incognita and Delay Cry5Ba-Based Nematode Resistance, Appl Environ Micro, 2017,83(18):1-15.

93. Zhixin Lei, Qianying Liu, Bing Yang, Jincheng Xiong, Kun Li, Saeed Ahmed, Liping Hong, Pin Chen, Qigai He*, Jiyue Cao*, Clinical Efficacy and Residue Depletion of 10% Enrofloxacin Enteric-Coated Granules in Pigs, Front Pharmacol, 2017,8:294.

94. Lei Zhixin, Liu Qianying, Xiong Jincheng, Yang Bing,Yang Shuaike, Zhu Qianqian, Li Kun, Zhang Shishuo, Cao Jiyue*, He Qigai*, Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Evaluation of Marbofloxacin and PK/PD Modeling against Escherichia coli in Pigs, Front Pharmacol, 2017,8:542.

95. Lei Zhixin, Liu Qianying, Yang Bing, Haseeb Khaliq, Cao Jiyue*, He Qigai*, PK-PD Analysis of Marbofloxacin against Streptococcus suis in Pigs, Front Pharmacol, 2017,8:856.

96. Ye Jing, Chen Zheng, Li Yunchuan, Zhao Zikai, He Wen, Zohaib Ali, Song Yunfeng, Deng Chenglin, Zhang Bo, Chen Huanchun, Cao Shengbo*, Japanese Encephalitis Virus NS5 Inhibits Type I Interferon (IFN) Production by Blocking the Nuclear Translocation of IFN Regulatory Factor 3 and NF-kappa B, J Virol, 2017,91(8):e00039-17.

97. Ke Wenting, Fang Liurong, Jing Huiyuan, Tao Ran, Wang Ting, Li Yang, Long Siwen, Wang Dang, Xiao Shaobo, Cholesterol 25-Hydroxylase Inhibits Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Replication through Enzyme Activity-Dependent and -Independent Mechanisms, J Virol, 2017,91(19):e00827-17.

98. Zhu Xinyu, Wang Dang, Zhou Junwei, Pan Ting, Chen Jiyao, Yang Yuting, Lv Mengting, Ye Xu, Peng Guiqing, Fang Liurong, Xiao Shaobo, Porcine Deltacoronavirus nsp5 Antagonizes Type I Interferon Signaling by Cleaving STAT2, J Virol, 2017,91(10):e00003.

99. Jing Huiyuan, Fang Liurong, Ding Zhen, Wang Dang, Hao Wenqi, Gao Li, Ke Wenting, Chen Huanchun, Xiao Shaobo, Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus nsp1alpha Inhibits NF-kappaB Activation by Targeting the Linear Ubiquitin Chain Assembly Complex, J Virol, 2017,91(3):e01911-16.

100. Li Y, Zhou M, Luo Z, Zhang Y, Cui M, Chen H, Fu ZF, Zhao L*, Overexpression of IL-7 extends the humoral immune response induced by rabies vaccination, J Virol, 2017,91(7):e02324.

101. Wang Z, Li M, Zhou M, Zhang Y, Yang J, Cao Y, Wang K, Cui M, Chen H, Fu ZF, Zhao L*, A Novel Rabies Vaccine Expressing CXCL13 Enhances Humoral Immunity by Recruiting both T Follicular Helper and Germinal Center B Cells, J Virol, 2017,91(3):e01956.

102. Qian Suhong#, Fan Wenchun#, Liu Tingting, Wu Mengge, Zhang Huawei, Cui Xiaofang, Zhou Yun, Hu Junjie, Wei Shaozhong, Chen Huanchun, Li Xiangmin*, Qian Ping*, Seneca Valley Virus Suppresses Host Type I Interferon Production by Targeting Adaptor Proteins MAVS, TRIF, and TANK for Cleavage, J Virol, 2017,91(16):e00823-17.

103. Wang J, Guo J, Wang S, Zeng Z, Zheng D, Yao X, Yu H, Ruan L*, The global strategy employed by Xanthomonas oryzae pv. oryzae to conquer low-oxygen tension, J Proteomics, 2017,161:68-77.

104. Wang Ya, Li Jingtao, Zhang Anding, Zhu Weifeng, Zhang Qiang, Xu Zhongmin, Yan Shuxian, Sun Xiaomei, Chen Huanchun, Jin Meilin*, iTRAQ-based quantitative proteomics analysis reveals potential virulence factors of Erysipelothrix rhusiopathiae, J Proteomics, 2017,160:28-37.

105. Peng Zhong, Jin Dazhi, Kim HB, Stratton CW, Wu Bin, Tang YiWei*, Sun Xingmin*, Update on Antimicrobial Resistance in Clostridium difficile: Resistance Mechanisms and Antimicrobial Susceptibility Testing, J Clin Microbiol, 2017,55(7):1998-2008.

106. Huang J, Zhang Y, Huang Y, Gnanadurai CW, Zhou M, Zhao L, Fu ZF*, The ectodomain of rabies virus glycoprotein determines dendritic cell activation, Antivir Res, 2017,141:1-6.

107. Wang Tian, Xiang Yuqiang, Liu Xiaoxiao, Chen Wenli, Hu Yonggang*, A novel fluorimetric method for laccase activities measurement using Amplex Red as substrate, Talanta, 2017,162:143-150.

108. Nie Hailing, Xiao Yujie, Liu Huizhong, He Jinzhi, Chen Wenli*, Huang Qiaoyun*, FleN and FleQ play a synergistic role in regulating lapA and bcs operons in Pseudomonas putida KT2440, Env Microbiol Rep, 2017,9(5):571-580.

109. Sun X, Wang S, Lin X, Zhao L, Zhang D, Yi C, Sun X, Chen H, Jin M*, Proteome analysis of Duck Tembusu virus (DTMUV)-infected BHK-21 cells, Proteomics, 2017,17(12):UNSP1700033.

110. Liu Xing, Gao Chunhui, Ji Dandan, Sharon L. Walker, Huang Qiaoyun, Cai Peng*, Survival of Escherichia coli O157:H7 in various soil particles: importance of the attached bacterial phenotype, Biol Fert Soils, 2017,53(2):209-219.

111. Zhang Shaowei, Han Yingkun, Kumar Ashok, Gao Haofeng, Liu Ziduo*, Hu Nan*, Characterization of an L-phosphinothricin resistant glutamine synthetase from Exiguobacterium sp and its improvement, Appl Microbiol Biot, 2017,101(9):3653-3661.

112. Wang Yunguang, Li Bin, Zhang Xuedan, Peng Nan, Mei Yuxia*, Liang Yunxiang*, Low molecular weight chitosan is an effective antifungal agent against Botryosphaeria sp. and preservative agent for pear (Pyrus) fruits, Int J Biol Macromol, 2017,95:1135-1143.

113. Chen Junpeng, An Yangdongfang, Kumar A, Liu Ziduo*, Improvement of chitinase Pachi with nematicidal activities by random mutagenesis, Int J Biol Macromol, 2017,96:171-176.

114. Guo XZ, Zhang MJ, Zhang XQ, Tan X, Guo HK, Zeng W, Yan GK, Memon AM, Li ZH, Zhu YX, Zhang BZ, Ku XG, Wu MZ, Fan SX*, He QG*, Porcine Epidemic Diarrhea Virus Induces Autophagy to Benefit Its Replication, Viruses-Basel, 2017,9(3):53.

115. Du HH, Lin YP, Chen WL, Cai P, Rong XM, Shi ZH, Huang QY*, Copper adsorption on composites of goethite, cells of Pseudomonas putida and humic acid, Eur J Soil Sci, 2017,68(4):514-523.

116. Wang Yuan, Huan Zhou, James B. Lok, Weiqiang Lei, Siyuan He, Robin B. Gasser, Rui Zhou, Rui Fang, Yanqin Zhou, Junlong Zhao, Min Hu, Functional genomic exploration reveals that Ss-RIOK-1 is essential for the development and survival of Strongyloides stercoralis larvae, Int J Parasitol, 2017,47:933-940.

117. Ouyang Kai, Dai Ke, Chen Hao, Huang Qiaoyun, Cai Peng*, Metal-free inactivation of E. coli O157:H7 by fullerene/C3N4 hybrid under visible light irradiation, Ecotox Environ Safe, 2017,136:40-45.

118. Chen Tao, Zhou Bo, Duan Liujian, Zhu Hui, Zhang Zhongming*, MtMAPKK4 is an essential gene for growth and reproduction of Medicago truncatula, Physiol Plantarum, 2017,159(4):492-503.

119. Zhang Shishuo, Wang Ruifang, Su Huijuan, Wang Biaoxiong, Sizhu Suolang, Lei Zhixin, Jin Meilin, Chen Huanchun, Cao Jiyue, Zhou Hongbo*, Sus scrofa miR-204 and miR-4331 Negatively Regulate Swine H1N1/2009 Influenza A Virus Replication by Targeting Viral HA and NS, Respectively, Int J Mol Sci, 2017,18(4):749.

120. Wang ZH, Zhao ZX, Hong N, Ni DJ, Cai L*, Xu WX*, Xiao YN, Characterization of causal agents of a novel disease inducing brown-black spots on tender tea leaves in China, Plant Dis, 2017,101(10):1802-1811.

121. Cai L, Zhang YC, Chen YS, Hong N, Xu WX*, First Report of Cucumber mosaic virus Infecting Brassica campestris var. purpuraria in China, Plant Dis, 2017,101(9):1684.

122. Cai L, Zhang YC, Chen YS, Hong N, Xu WX*, First report of Broad bean wilt virus 2 infecting non-heading Chinese cabbage in China, Plant Dis, 2017,101(8):1559-1560.

123. Elhag O, Zhou D, Song Q, Soomro AA, Cai M, Zheng L, Yu Z, Zhang J*, Screening, Expression, Purification and Functional Characterization of Novel Antimicrobial Peptide Genes from Hermetia illucens (L.), Plos One, 2017,12(1):e0169582.

124. Li J, Yang B, Shi M, Yuan K, Guo W, Li M, Wang G, Effects upon metabolic pathways and energy production by Sb(III) and As(III)/Sb(III)-oxidase gene aioA in Agrobacterium tumefaciens GW4, Plos One, 2017,12(2):e0172823.

125. Liu Xiu, Chen Xuan, Wang Hui, Yang Qinqin, Rehman Kashif Ur, Li Wu, Cai Minmin, Li Qing, Mazza Lorenzo, Zhang Jibin, Yu Ziniu, Zheng Longyu*, Dynamic changes of nutrient composition throughout the entire life cycle of black soldier fly, Plos One, 2017,12(8):e0182601.

126. Zhao Ying, Gao Zhixiao, Tian Binnian, Bi Kai, Chen Tao, Liu Huiquan, Xie Jiatao, Cheng Jiasen, Fu Yanping, Jiang Daohong*, The comparison of the endosphere microbiome in Brassica napus roots infected by Plasmodiophora brassicae, Plos One, 2017,12(10):e0185907.

127. Kang Chao, Zhang Qiang, Zhu Weifeng, Cai Chengzhi, Sun Xiaomei, Jin Meilin*, Transcription analysis of the responses of porcine heart to Erysipelothrix rhusiopathiae, Plos One, 2017,12(10):e0185548.

128. Wei Xiaoqin, Wang Yugang, Luo Runbo, Qian Wei, Sizhu SL*, Zhou Hongbo*, Identification and characterization of a protective antigen, PlpB of bovine Pasteurella multocida strain LZ-PM, Dev Comp Immunol, 2017,71:1-7.

129. Cheng Si, Sun Jie, Yang, Junxing, Lv Jianqiang, Wu Feng, Lin Yanxing, Liao Lishan, Ye Yiyou, Cao Chenfu, Fang Liurong, Hua Qunyi, A new immunoassay of serum antibodies against Peste des petits ruminants virus using quantum dots and a lateral-flow test strip, Anal Bioanal Chem, 2017,409(1):133-141.

130. Hu Penggao, Zhang Zhongna, Shen Fei, Yu Xun, Li Mingshun, Ni Hong, Li Lin*, Poly-g-glutamic acid coupled Pseudomonas putida cells surface-displaying metallothioneins: composited copper(II) biosorption and inducible flocculation in aqueous solution, RSC Adv, 2017,7:18578-18587.

131. Liu Huabing#, Bai Yanli#, Zhou Yanrong, Feng Chenchen, Liu Lingzhi, Fang Liurong, Liang Jiangong*, Xiao Shaobo*, Blue and cyan fluorescent carbon dots: one-pot synthesis, selective cell imaging and their antiviral activity, RSC Adv, 2017,7(45):28016-28023.

132. Tan Li, Li Yalin, Yang Xin, Ke Qiyun, Lei Weiqiang, Mughal Mudassar, Fang Rui, Zhou Yanqin, Shen Bang, Zhao Junlong, Genetic diversity and drug sensitivity studies on Eimeria tenella field isolates from Hubei Province of China, Parasite Vector, 2017,10(1):137.

133. Zhao Lu, He Xin, Grevelding CG, Ye Qing, Li Ying, Gasser RB, Dissous C, Mughal MN, Zhou YanQin, Zhao JunLong, Hu Min*, The RIO protein kinase-encoding gene Sj-riok-2 is involved in key reproductive processes in Schistosoma japonicum, Parasite Vector, 2017,10:604.

134. Fan Yingying, Wang Tao, Koehler AV, Hu Min, Gasser RB*, Molecular investigation of Cryptosporidium and Giardia in pre- and post-weaned calves in Hubei Province, China, Parasite Vector, 2017,10:519.

135. Zhu W, Zhang Q, Li J, Wei Y, Cai C, Liu L, Xu Z, Jin M*, Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase acts as an adhesin in Erysipelothrix rhusiopathiae adhesion to porcine endothelial cells and as a receptor in recruitment of host fibronectin and plasminogen, Vet Res, 2017,48(1):16.

136. Wang Xin, Wu ChangXian, Song XianRong, Chen HuanChun, Liu ZhengFei*, Comparison of pseudorabies virus China reference strain with emerging variants reveals independent virus evolution within specific geographic regions, Virology, 2017,506:92-98.

137. Zhu Xinyu, Fang Liurong, Wang Dang, Yang Yuting, Chen Jiyao, Ye Xu, Foda Mohamed Frahat, Xiao Shaobo, Porcine deltacoronavirus nsp5 inhibits interferon-beta production through the cleavage of NEMO, Virology, 2017,502:33-38.

138. Ding Zhen#, An Kang#, Xie, Lilan, Wu Wei, Zhang Ruoxi, Wang Dang, Fang Ying, Chen Huanchun, Xiao Shaobo, Fang Liurong, Transmissible gastroenteritis virus infection induces NF-kappaB activation through RLR-mediated signaling, Virology, 2017,507:170-178.

139. Liu Feng, Fu Jiyang, Liu Canying, Chen Jing, Sun Minhua, Chen Huanchun, Tan Chen*, Wang Xiangru*, Characterization and distinction of two flagellar systems in extraintestinal pathogenic Escherichia coli PCN033, Microbiol Res, 2017,196:69-79.

140. Liu Huizhong, Xiao Yujie, Nie Hailing, Huang Qiaoyun, Chen Wenli*, Influence of (p)ppGpp on biofilm regulation in Pseudomonas putida KT2440, Microbiol Res, 2017,204:1-8.

141. Fan Wenchun, Liu Tingting, Li Xiangmin, Zhou Yun, Wu Mengge, Cui Xiaofang, Chen Huanchun, Qian Ping*, TRIM52: A nuclear TRIM protein that positively regulates the nuclear factor-kappa B signaling pathway, Mol Immunol, 2017,82:114-122.

142. Ku X#, Chen F#, Li P, Wang Y, Yu X, Fan S, Qian P, Wu M, He Q*, Identification and genetic characterization of porcine circovirus type 3 in China, Transbound Emerg Dis, 2017,64(3):703-708.

143. Wang L, Wang L, Zhou Y, Duanmu D*, Use of CRISPR/Cas9 for Symbiotic Nitrogen Fixation Research in Legumes, Prog Mol Biol Transl, 2017,149:187-213.

144. Zheng Z, Zheng J, Peng D, Sun M*, Complete genome sequence of Fictibacillus arsenicus G25-54, a strain with toxicity to nematodes, J Biotechnol, 2017,241:98-100.

145.  Liu Guoqiang, Kong Yingying, Fan Yajing, Geng Ce, Peng Donghai, Sun Ming*, Whole-genome sequencing of Bacillus velezensis LS69, a strain with a broad inhibitory spectrum against pathogenic bacteria, J Biotechnol, 2017,249:20-24.

146. Fang Puxian, Fang Liurong, Hong Yingying, Liu Xiaorong, Dong Nan, Ma Panpan, Bi Jing, Wang Dang, Xiao Shaobo, Discovery of a novel accessory protein NS7a encoded by porcine deltacoronavirus, J Gen Virol, 2017,98(2):173-178.

147. Liu Lijiang, Cheng Jiasen, Fu Yanping, Liu Huiquan, Jiang Daohong, Xie Jiatao*, New insights into reovirus evolution: implications from a newly characterized mycoreovirus, J Gen Virol, 2017,98(5):1132-1141.

148. Wang Tao#, Fan Yingying#, Koehler AV, Ma Guangxu, Li Tao, Hu Min, Gasser Robin B*, First survey of Cryptosporidium, Giardia and Enterocytozoon in diarrhoeic children from Wuhan, China, Infect Genet Evol, 2017,51:127-131.

149. Lai Jinlun, Liu Yuhui, Liu Chang, Qi Mingpu, Liu Ruining, Zhu Xifang, Zhou Qiuge, Chen Yingyu, Guo Aizhen*, Hu Changmin*, Indirubin Inhibits LPS-Induced Inflammation via TLR4 Abrogation Mediated by the NF-kB and MAPK Signaling Pathways, Inflammation, 2017,40(1):1-12.

150. Yujie Xiao, Huizhong Liu, Hailing Nie, Shan Xie, Xuesong Luo, Wenli Chen*, Qiaoyun Huang*, Expression of the phosphodiesterase BifA facilitating swimming motility is partly controlled by FliA in Pseudomonas putida KT2440, MicrobiologyOpen, 2017,6:e00402.

151. Tan MeiFang, Liu WanQuan, Zhang ChunYan, Gao Ting, Zheng LinLin, Qiu DeXin, Li Lu, Zhou Rui*, The involvement of MsmK in pathogenesis of the Streptococcus suis serotype 2, MicrobiologyOpen, 2017,6(2):e433.

152. Peng Zhong, Liang Wan, Wang Yuanguo, Liu Wenjing, Zhang Hongfeng, Yu Teng, Zhang Anding, Chen Huanchun, Wu Bin*, Experimental Pathogenicity and Complete Genome characterization of a Pig origin Pasteurella multocida Serogroup F Isolate HN07, Vet Microbiol, 2017,198:23-33.

153. Zhu Weifeng, Wu Chao, Kang Chao, Cai Chengzhi, Jin Meilin*, Development of a duplex PCR for rapid detection and differentiation of Erysipelothrix rhusiopathiae vaccine strains and wild type strains, Vet Microbiol, 2017,199:108-110.

154. Cao M, Huang J, Li J, Qiao Z, Wang G, Edaphobaculum flavum gen. nov., sp nov., a member of family Chitinophagaceae, isolated from grassland soil, Int J Syst Evol Micr, 2017,67(11):4475-4481.

155. Huang J, Li J, Cao M, Liao S, Wang G, Cumulibacter manganitolerans gen. nov., sp nov., isolated from sludge of a manganese mine, Int J Syst Evol Micr, 2017,67(8):2646-2652.

156. Li J, Huang J, Liao S, Wang G, Pseudaminobacter manganicus sp nov., isolated from sludge of a manganese mine, Int J Syst Evol Micr, 2017,67(5):1589-1594.

157. Wang Y, Xu D, Luo A, Wang G, Zheng S, Nocardioides litorisoli sp. nov., isolated from lakeside soil, Int J Syst Evol Micr, 2017,67(10):4216-4220.

158. Song Y, Jia J, Liu D, Choi L, Wang G, Li M, Sediminibacterium roseum sp. nov., isolated from sewage sediment, Int J Syst Evol Micr, 2017,67(11):4674-4679.

159. Gao Tianyi, Hao Fangmin, Yang Dan, Bie Zhilong, Li Guoqing*, Oxalic acid produced by Aspergillus niger Y-1 is effective for suppression of bacterial fruit blotch of watermelon seedlings, Biol Control, 2017,112:28-33.

160. Xu QZ, Tang QY, Han JX, Ding WL, Zhao BQ, Zhou M, Gartner W, Scheer H, Zhao KH*, Chromophorylation (in Escherichia coli) of allophycocyanin B subunits from far-red light acclimated Chroococcidiopsis thermalis sp. PCC7203, Photoch Photobio, 2017,16(7):1153-1161.

161. Lu L, Zhao BQ, Miao D, Ding WL, Zhou M, Scheer H, Zhao KH*, A Simple Preparation Method for Phytochromobilin, Photoch Photobio, 2017,93(3):675-680.

162. Khan SB, Zou G, Cheng YT, Xiao R, Li L, Wu B, Zhou R*, Phylogenetic grouping and distribution of virulence genes in Escherichia coli along the production and supply chain of pork around Hubei, China, J Microbiol Immunol, 2017,50(3):382-385.

163. Zhou Junwei, Wang Dang, Xi Yongqiang, Zhu Xinyu, Yang Yuting, Lv Mengting, Luo Chuanzhen, Chen Jiyao, Ye Xu, Fang Liurong, Xiao Shaobo, Assessing activity of Hepatitis A virus 3C protease using a cyclized luciferase-based biosensor, Biochem Bioph Res Co, 2017,488:621-627.

164. Jiu Y, Zhu S, Khan SB, Sun M, Zou G, Meng X, Wu B, Zhou R, Li S., Phenotypic and Genotypic Resistance of Salmonella Isolates from Healthy and Diseased Pigs in China During 2008-2015, Microb Drug Resist, 2017,23(5):651-659.

165. Zhang Wenting, Cai Chengzhi, Lin Li, Tao Yizhi, Jin Meilin*, Subcellular localization and interactions of Infectious Salmon Anemia Virus (ISAV) M1 and NEP as well as host Hsc70, Virol J, 2017,14:30.

166. Shuqing Liu, Wentao Li, Yang Wang, Changqin Gu, Xiaoli Liu, Catherine Charreyre, Shenxian Fan*, Qigai He*, Coinfection with Haemophilus parasuis serovar 4 increases the virulence of porcine circovirus type 2 in piglets, Virol J, 2017,14(1):227.

167. Liu G, Kong Y, Liu H, Peng D, Ruan L, Wu Y, Sun M*, Incidental mutations occur frequently during transposon mutagenesis, FEMS Microbiol Lett, 2017,364(3):fnw293.

168. Zhu WF, Wang Y, Cai CZ, Li JT, Wu C, Kang C, Jin ML*, Erysipelothrix rhusiopathiae recruits host plasminogen via the major protective antigen SpaA, FEMS Microbiol Lett, 2017,364(5):fnx036.

169. Zheng Chengkun#, Zhao Xigong#, Zeng Ting, Cao Manman, Xu Jiali, Shi Guolin, Li Jinquan, Chen Huanchun, Bei Weicheng, Identification of four type II toxin-antitoxin systems in Actinobacillus pleuropneumoniae, FEMS Microbiol Lett, 2017,364(12):fnx126.

170. Sun Yaxin, Deng Mingliang, Peng Zhong, Hu Ruiming, Chen Huanchun, Wu Bin*, Genetic and phylogenetic analysis of feline calicivirus isolates in China, Vet J, 2017,220:24-27.

171. Abdoulaye AH, Cheng J, Fu Y, Jiang D, Xie J*, Complete genome sequence of a novel mitovirus from the phytopathogenic fungus Rhizoctonia oryzae-sativae, Arch Virol, 2017,162(5):1409-1412.

172. Hao Fangmin, Zhou Ziliang, Wu Mingde, Li Guoqing*, Molecular characterization of a novel endornavirus from the phytopathogenic fungus Botrytis cinereal, Arch Virol, 2017,162(1):313-316.

173. Xiang Jun#, Fu Min#, Hong Ni, Zhai Lifeng, Xiao Feng, Wang Guoping*, Characterization of a novel botybirnavirus isolated from a phytopathogenic Alternaria fungus, Arch Virol, 2017,162(12):3907-3911.

174. Habib Z, Xu W, Jamal M, Rehman K, Dai J , Fu Z, Chen X* , and Cao G*, Adaptive Gene Profiling of Mycobacterium Tuberculosis during Sub-lethal Kanamycin Exposure, Microb Pathogenesis, 2017,112:243-253.

175. Zhu WF, Cai CZ, Wang Y, Li JT, Wu C, Kang C, Sun XM, Jin ML*, Characterization of roles of SpaA in Erysipelothrix rhusiopathiae adhesion to porcine endothelial cells, Microb Pathogenesis, 2017,113:176-180.

176. Wan Yun, Zhang Sihua, Li Lu, Chen Huanchun*, Zhou Rui*, Characterization of a novel streptococcal heme-binding protein SntA and its interaction with host antioxidant protein AOP2, Microb Pathogenesis, 2017,111:145-155.

177. Farhan Anwar Khan, Muhammad Asif Rasheed, Muhammad Faisal, Harish Menghwar, Muhammad Zubair, Umar Sadique, Chen Huanchun, Guo Aizhen*, Proteomics analysis and its role in elucidation of functionally significant proteins in Mycoplasma bovis, Microb Pathogenesis, 2017,111:50-59.

178. Menghwar H, He CF, Zhang H, Zhao G, Zhu XF, Khan FA, Faisal M, Rasheed MA, Zubair M, Memon AM, Ridley A, Robertson ID, Chen YY, Guo AZ*, Genotype distribution of Chinese Mycoplasma bovis isolates and their evolutionary relationship to strains from other countries, Microb Pathogenesis, 2017,111:108-117.

179. Xu Jiali#, Zheng Chengkun#, Cao Manman, Zeng Ting, Zhao Xigong, Shi Guolin, Chen Huanchun, Bei Weicheng*, The manganese efflux system MntE contributes to the virulence of Streptococcus suis serotype 2, Microb Pathogenesis, 2017,110:23-30.

180. Yuan Fangyan, Tan Chen, Liu Zewen, Yang Keli, Zhou Danna, Liu Wei, Duan Zhengying, Guo Rui, Chen Huanchun, Tian Yongxiang*, Bei Weicheng*, The 1910HK/RR two-component system is essential for the virulence of Streptococcus suis serotype 2, Microb Pathogenesis, 2017,104:137-145.

181. Peng Nan, Han Wenyuan, Li Yingjun, Liang Yunxiang, She Qunxin*, Genetic technologies for extremely thermophilic microorganisms of Sulfolobus, the only genetically tractable genus of crenarchaea, Sci China Life Sci, 2017,60(4):370-385.

182. Chen Jie, Tang HuiHui, Li Liu, Qin ShiJiao, Wang GuoPing, Hong Ni*, Effects of virus infection on plant growth, root development and phytohormone levels in in vitro-cultured pear plants, Plant Cell Tiss Org, 2017,131(2):359-368.

183. Tariq K, Noor M, Ali A, Hussain A, Peng W, Chang CJ, Zhang HY*, Blue light-induced immunosuppression in Bactrocera dorsalis adults, as a carryover effect of larval exposure, B Entomol Res, 2017,107(6):734-741.

184. Wu Jiaqiang, Hu Jinlong, Zhao Shumiao, He Mingxiong, Hu Guoquan, Ge Xiangyang, Peng Nan*, Single-cell Protein and Xylitol Production by a Novel Yeast Strain Candida intermedia FL023 from Lignocellulosic Hydrolysates and Xylose, Appl Biochem Biotech, 2017, DOI:10.1007/s12010-017-2644-8.

185. Peng Zhong, Liang Wan, Liu Wenjing, Chen Huanchun, Wu Bin*, Genome characterization of Pasteurella multocida subspecies septica and Comparison with Pasteurella multocida subspecies multocida and gallicida, Arch Microbiol, 2017,199(4):635-640.

186. Wei Feng#, Lei Lei#, Chen Fangfang, Wu Mei, Chen Dasong, Li Youguo* Identification and Symbiotic Phenotype Characterization of an OPDA Reductase Gene AsOPR1 in Chinese Milk Vetch, Plant Mol Biol Rep, 2017,35(5):469-479.

187. Chen Yingyu, Wang Jieru, Ge Pan, Cao Dejun, Miao Beiping, Robertson Ian, Zhou Xia, Zhang Li, Chen Huanchun, Guo Aizhen*, Tissue inhibitor of metalloproteinases 1, a novel biomarker of tuberculosis, Mol Med Rep, 2017,15(1):483-487.

188. Su Jianmei, Li Zhou, Liao Bei, Zhu Yanhua, Zhang Xiaodi, Wang Chunhong, He Jin*, Microcalorimetric study of the effect of manganese on the growth and metabolism in a heterogeneously expressing manganese-dependent superoxide dismutase (Mn-SOD) strain, J Therm Anal Calori, 2017,130:1407-1416.

189. Shen Bang, Powell Robin, Behnke Michael, QTL Mapping and CRISPR/Cas9 Editing to Identify a Drug Resistance Gene in Toxoplasma gondii, Jove-J Vis Exp, 2017,124:e55185.

190. Xuesong Luo#, Shun Han#, Songsong Lai, Qiaoyun Huang*, Wenli Chen*, Long-term straw returning affects Nitrospira-like nitrite oxidizing bacterial community in a rapeseed-rice rotation soil, J Basic Microb, 2017,57(4):309-315.

191. Wang P, Zhu Y, Shang H, Deng Y, Sun M, A minireplicon of plasmid pBMB26 represents a new typical replicon in the megaplasmids of Bacillus cereus group, J Basic Microb, 2017,1-10.

192. Yang Fan, Wang Guoping, Xu Wenxing, Hong Ni*, A rapid silica spin column-based method of RNA extraction from fruit trees for RT-PCR detection of viruses, J Virol Methods, 2017,247:61-67.

193. Fan Wenchun, Qian Ping, Wang Dandan, Zhi Xianwei, Wei Yanming, Chen Huanchun, Li Xiangmin*, Integrin alpha v beta 3 promotes infection by Japanese encephalitis virus, Res Vet Sci, 2017,111:67-74.

194. Li J, Guo W, Shi M, Cao Y, Wang G, High-quality-draft genomic sequence of Paenibacillus ferrarius CY1(T) with the potential to bioremediate Cd, Cr and Se contamination, Stand Genomic Sci, 2017,12:60.

195. Memon AM, Bhuyan AA, Chen Fangzhou, Guo Xiaozhen, Menghwar H, Zhu Yinxing, Ku Xugang, Chen Shuhua, Li Zhonghua, He Qigai*, Development and Validation of Monoclonal Antibody-Based Antigen Capture ELISA for Detection of Group A Porcine Rotavirus, Viral Immunol, 2017,30(4):264-270.

196. Zhao YY, Yang X, Chen HM, Wang LX, Feng HL, Zhao PF, Tan L, Lei WQ, Ao Y, Hu M, Fang R*, The complete mitochondrial genome of Orthocoelium streptocoelium (Digenea: Paramphistomidae) for comparison with other digeneans , J Helminthol, 2017,91(2):255-261.

197. Hu Guojun, Wang Guoping, Wang Liping, Hongni*, The incidence and molecular characteristics of Apple stem grooving virus from pear in China, Australas Plant Path, 2017,46(4):305-311.

198. Yang Xin, Qi Minwei, Zhang Zongze, Gao Cong, Wang Chunqun, Lei Weiqiang, Tan Li, Zhao Junlong, Fang Rui, Hu Min*, Development and evaluation of a loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay for the detection of Haemonchus contortus in goat fecal samples, J Parasitol, 2017,103(2):161-167.

199. Cao Yu, Cheng Wanli, Huang Dian, Zheng Longyu, Cai Minmin, Lin Da, Yu Ziniu, Zhang Jibin*, Preparation and characterization of iturin A microcapsules in sodium alginate/poly (gamma-glutamic acid) by spray drying, Int J Polym Mater, 2017,66(10):479-484.

200. Li L, Tang Y, Sun L, Khaista R, Huang K, Xu W, Yu J, Dai J*, Cao G*, In vivo fiber photometry of neural activity in response to optogenetically manipulated inputs in freely moving mice, J Innov Opt Heal Sci, 2017,10(5):1743001.

201. Peng Zhong, Zhao Tingting, Liang Wan, Song Webo, Gao Zewen, Tang Xibiao, Chen Huanchun, Wu Bin*, RT-PCR detection of porcine reproductive and respiratory syndrome virus based on the ORF5 gene in mainland China, 2012-2015, Acta Virol, 2017,61(3):336-340.

202. Cai Minmin, Zhang Ke, Zhong Weida, Liu Nian, Wu Xiangji, Li Wu, Zheng Longyu, Yu Ziniu, Zhang Jibin*, Bioconversion-Composting of Golden Needle Mushroom Bioconversion-Composting of Golden Needle Mushroom illucens, Diptera: Stratiomyidae) Larvae, to Obtain Added-Value Biomass and Fertilize, Waste Biomass Valorl, 2017, DOI.10.1007/s12649-017-0063-2.

203. Zhang Zhen, Zhang Zhongming, Hu Yonggang, Liu Jin, Ni Hong, Li Lin*, Phenol biosensor based on glassy carbon electrode directly absorbed Escherichia coli cells with surface-displayed bacterial laccase, Proced Techn, 2017,27:137-138.

204. Malobi Ngabu, He Lan, Yu Long, He Pei, He Junwei, Sun Yali, Huang Yuan, Zhao Junlong Molecular Cloning and Characterization of Babesia orientalis Rhoptry Neck 2 BoRON2 Protein, J Parasitol Res, 2017, DOI:10.1155/2017/7259630.

205. Chen Tiange#, Zhang Yajing#, Wang Zhao, Yang Jie, Li Mingming, Wang Kunlun, Cui Min, Fu Zhenfang, Zhao Ling*, Zhou Ming*, Recombinant rabies virus expressing IL-15 enhances immunogenicity through promoting the activation of dendritic cells in mice, Virol Sin, 2017,32(4):317-327.

206. Ma Wenting, Peng Donghai, Sharon L. Walker, Cao Bin, Gao Chunhui, Huang Qiaoyun, Cai Peng*, Bacillus subtilis biofilm development in the presence of soil clay minerals and iron oxides, Npj Biofilms Microbiomes, 2017,3:DOI:10.1038/s41522-017-0013-6.

207. Fan S, Ku X, Chen F, Wang Y, Yu X, He Q, Complete Genome Sequence of a Novel Porcine Circovirus Type 3 Strain, PCV3/CN/Hubei-618/2016, Isolated from China, Genome Announc, 2017,5(15):e00100-17.

208. Lei Zhixin, Liu Qianying, Yang Bing, Saeed Ahmed, Xiong Jincheng, Song Tingting, Chen Pin, Cao Jiyue*, He Qigai*, Evaluation of Bioequivalence of Two Long-Acting 20% Oxytetracycline Formulations in Pigs, Front Vet Sci, 2017,4:61.

209. Zeng Z, Li TT, Jin X, Peng FH, Song NH, Peng GQ*, Ge XY*, Coexistence of multiple genotypes of porcine epidemic diarrhea virus with novel mutant S genes in the Hubei Province of China in 2016, Virol Sin, 2017,32(4):298-306I.